สรุปกิจกรรมตามความถนัดและสนใจ

  ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัสชุมนุมชื่อชุมนุมครูที่ปรึกษาชุมนุมสมาชิกชุมนุม
(คน)
ผ่าน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
หมายเหตุ
1จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์3600.0036100
2โปรแกรมเมอร์น้อยครูโยธิน ศิริเอ้ย1400.0014100
3รวมพลคนสร้างศิลป์นายกบินทร์ เตชวงศ์4000.0040100
4Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทางครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง5400.0054100
5จีนหรรษาครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ2800.0028100
6อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาดจิราพร อินตุ่น3000.0030100
7แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล1700.0017100
81/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์1700.0017100
9เรียนรู้อ่านเขียนครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?1500.0015100
10เพื่อนกันนางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม3800.0038100
11นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล2900.0029100
12ไม้ดอกไม้ประดับครูเจตสุภา มาน้อย3000.0030100
13TMT2024ครูอนุชิต ไชยชมพู2900.0029100
14พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชศศิธร จันนวล2300.0023100
15สนุกกับสะเต็มครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว900.009100
16sports for health 1นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ3500.0035100
17เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5ครูนิเวศ ทะลังกา2100.0021100
19นักสืบสังคมยุคดิจิทอลนายสาริกา นาเมืองรักษ์3400.0034100
20English Songครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช2700.0027100
21กีฬาเพื่อสุขภาพนางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ5900.0059100
22บริหารจิตครูภูริสนันท์ เเก้วประภา3200.0032100
23เด็กดีมีจิตอาสานางสาววรรณภา หาญขว้าง2200.0022100
24ฟุตซอล และ e- sportว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม4400.0044100
26เล่าสู่กันฟังนางรัตนา อินต๊ะวิยะ2500.0025100
27นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5 ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ3900.0039100
29อนามัยและอย.น้อยครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย5400.0054100
30เปตองครูแย้ง แซ่ฟ้า1600.0016100
31เด็กช่างTWKพิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์3400.0034100
32จิตรกรรมไทยครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ2600.0026100
34portfolioครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ2800.0028100
35ขนมไทยหลากหลายครูธันย์ชนก สุโรพันธ์3800.0038100
36English clubครูรุ่งทิวา สันแก้ว2700.0027100
37ศิลป์สร้างสรรค์ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง2000.0020100
38เล่าสู่กันฟัง ภาค2นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล3800.0038100
39รักภาษาจีนครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน3100.0031100
40ห้องสมุดครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง4700.0047100
41ติว เติม เต็มครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์2600.0026100
42ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ครูวรพรรณ วัฒนา100.001100
43日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando3700.0037100
44ชุมนุมชีววิทยานางสราวรัชญ์ เตชวงศ์454395.5624.44
45ดนตรีและดูริยางค์ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา5000.0050100
46Alevel Math&Chem ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต3700.0037100
47English through the movies ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย3000.0030100
48คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย3000.0030100
49Book Club นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ2700.0027100
50เพื่อกันปันความรู้นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน3700.0037100
51 (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้นครูจิรเดช โยธามาศ3900.0039100
52YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลายครูนุจรี แสงฟ้า 3700.0037100
53SCI Band วงดนตรีเพื่อกิจการวิทยาศาสตร์นายกริช บุญนิล00NAN0NAN
54รักเรียน -1 ปี 67ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง1200.0012100
55พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลินครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ2200.0022100
56ภาษาพาเพลินครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก1800.0018100
58เยาวชนคนรักแม่น้ำอิงครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว6500.0065100
59Board Game ครูนิตยา ปันทะนัน2000.0020100
60English for Constructionครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย3700.0037100
61Like สาระครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา3300.0033100
62สรรคำศัพท์ลับปัญญาครูลำดวน ศรีษะธร3200.0032100
63All About Englishนางสาวสุดา แสนพรม3000.0030100
64อ่านเขียนเรียนคล่องครูมนัญชยา จันทวงศ์3300.0033100
65กิจกรรมพัฒนาสุขภาพครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย3100.0031100
66ศึกษาค้นคว้าอิสระครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี3300.0033100
67English Cornerครูโสพิน ไชยะ ,ครูจุฬา หน่อคำหล้า, Mr. Thinley Yoezer303010000.00
68Science clubครูพิมใจ พรมสี1300.0013100
69สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเองนางเกวลิน วุฒิสาร2400.0024100
70นักอ่านหรรษาครูอัมรา ใจติ๊บ2600.0026100
71English We Likeครูกาญจนา ไกลถิ่น5100.0051100
73เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา2500.0025100
74English is funนางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ3400.0034100
75คนรักซีรีย์จีนนางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์ 1500.0015100
76Korea Byeครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์2100.0021100
77DIY คุณธรรมนางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ2200.0022100
78Happy Timeครูสายสุดา สุภาพ2000.0020100
79นาฎศิลป์และการแสดงครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว2600.0026100
80นักบินน้อยศราวุฒิ จันทร์หัวนา600.006100
81ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Danceเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง5800.0058100
82สภานักเรียนครูอดิพงษ์ ไชยมงคล4400.0044100
83เปิดประตูสู่โลกการศึกษาครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร2700.0027100
84รักแคคตัสนายโกสินทร์ ไชยชมภู2200.0022100
85เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคมครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ3700.0037100
86สังคมน่ารู้นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน2000.0020100
87ภาษาสนุกสนาน สราญใจนางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ3300.0033100
88open mindครูรัชนี ชอบจิตต์3600.0036100
89We love Korean1ครูศศินิภา มาฟู3100.0031100
90เส้นทางนักออกแบบครูวรรณี ถาหล้า3900.0039100
91สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา00NAN0NAN

นักเรียนลงทะเบียนทั้งหมด 2,528 คน
ผ่าน   73 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89
ไม่ผ่าน 2,455 คน คิดเป็นร้อยละ 97.11


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th