สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
ชั้นชายหญิง รวม
ม.1215
247
462
0
0
0
0
0
0
ม.2215
244
459
0
0
0
0
0
0
ม.3210
239
449
0
0
0
0
0
0
ม.4174
233
407
6
1
0
12
3
13
ม.5188
218
406
15
0
7
17
1
11
ม.6158
238
396
0
0
0
0
0
0
รวม1,1601,4192,579211729424

ยอดนักเรียน 2,579 คน