ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1


 สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

2 + 5 =?

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้กรองปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยในเด็ก เป็นแบบคัดกรองที่ใช้ง่าย สั้น กระชับ ครอบคลุมปัญหาหลัก มีจุดเด่น คือ มีการประเมินถึงผลกระทบต่อพฤติกรรม ใช้ติดตามความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของอาการได้อีกด้วย

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขการรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัวการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

แบบการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า

  • แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตนเองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค
  • ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อนักเรียนตอบตามความเป็นจริง
  • อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีที่อ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
  • ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของนักเรียน ในช่วงเวลาที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้(การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป)

แบบเฝ้าระวังยาเสพติด

  • แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตนเองเบื้องต้น
  • ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อนักเรียนตอบตามความเป็นจริง
  • การยอมรับในการเสพยาเสพติดไม่ถือว่าเป็นความผิด แต่ไม่สามารถนำมาเสพในสถานศึกษาได้