ขั้นตอนการใช้ระบบ
1. กรอกรหัสนักเรียนในช่อง "ค้นหาข้อมูลด้วยรหัสนักเรียน"
2. ถ้ามีข้อมูลการส่งผลการเรียนของนักเรียนจะมีรายการขึ้นมาแสดง รหัสวิชา ครูผู้สอนท่านใดเป็นผู้ส่ง ผลการเรียนใหม่ และผลการแก้ไขผลการเรียนจากงานทะเบียนและวัดผล
3. ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงข้อความว่า "!ไม่พบข้อมูล"

สำนักงานทะเบียนและวัดผล

08-8259-0147

ตรวจสอบผลการแก้ผลการเรียนรู้

งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ค้นหาข้อมูลด้วยรหัสนักเรียน