ผู้เผยแพร่
ชื่อผลงาน
ว/ด/ป
รายละเอียด
เผยแพร่ : 23-10-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 1 ครั้ง

23-10-2017

นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์

บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ : 06-07-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 112 ครั้ง

06-07-2017

นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ : 20-06-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 285 ครั้ง

20-06-2017

นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมี

ชุดการเรียนรู้ผังกราฟฟิก หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องโครงสร้างทางสังคมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เผยแพร่ : 25-05-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 58 ครั้ง

25-05-2017

นายศรัญญู ปัญญา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องการจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Joomlaของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่ : 18-05-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 67 ครั้ง

18-05-2017

นางณัชปภา รู้น้อม

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Reading for daily life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เผยแพร่ : 22-04-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 199 ครั้ง

22-04-2017

นายอนุชิต ไชยชมพู

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เผยแพร่ : 08-04-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 226 ครั้ง

08-04-2017

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

ชุดการเรียนรู้ผังภาพความคิด คิดวิเคราะห์จากบทไพเราะวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร

เผยแพร่ : 13-03-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 478 ครั้ง

13-03-2017

นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์

ชุดการเรียนรู้ผังกราฟฟิก คิดวิเคราะห์จากบทไพเราะวรรณคดีไทย

เผยแพร่ : 02-02-2017
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 134 ครั้ง

02-02-2017

นางโสพิน ไชยะ

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ : 9-12-2016
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม : 789 ครั้ง

9-12-2016
หน้าที่ : [1][2][3][4][5]
Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th


ปิดหน้าต่างนี้