บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : พนักงานสนับสนุนการบริการ[10045] นายสุภาพ คำเหล็ก
 พนักงานประจำ


[10044] นายสวาท อาจโพธิ์
 พนักงานประจำ


[10047] นายจำลอง เมืองอินทร์
 พนักงานประจำ


[10273] นายสันติ สุภาพ
 พนักงานขับรถ


[10450] นายสุพันธ์ วรรณมะณี
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10452] นายนิยม กองบุญเกิด
 พนักงานขับรถ


[10451] นายพงษ์สิทธิ์ แก้วสนั่น
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10282] นายสม บุญแรง
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10449] นายพิรุณ กองวงศ์
 พนักงานขับรถ


[10281] นายเรณู อินบาล
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10039] นายสัตวุธ ซ้ายคำ
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10455] นายกฤษณพงศ์ พรมโลก
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10456] นางสารภี ซ้ายคำ
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10286] นางจิรารัตน์ โฉมใหม่
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10287] นางสาวมะลิ อินคำปัน
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10289] นางสุพรรษา รู้ธรรม
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10457] นางพยอม บัวนาค
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10041] นางบุบผา หุปประดง
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10459] นางไพบูลย์ บูรวัฒน์
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10102] นายฐานุพงษ์ ณ น่าน
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10460] นางสุนารี ปลอกทอง
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10461] นายเริ่ม ธิโปธา
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10050] นายสนิท จันทร์เสาร์
 พนักงานสนับสนุนการบริการ


[10463] นายเลิศ อินถา
 พนักงานสนับสนุนการบริการ

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th