บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ[10393] นางพรนัชชา ประยูรหาร
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10180] นายกิตติพงษ์ รักประสงค์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10181] นางพันธ์นอม ปรามาลย์
 ครูชำนาญการ


[10184] นางสุชัญญา เปมกิตติ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10194] นางสาวสุดา แสนพรม
 ครูชำนาญการ


[10185] นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
 ครูชำนาญการ


[10186] นางพรรณา หนูจันทร์
 ครูชำนาญการ


[10191] นางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
 ครูชำนาญการ


[10195] นางสาวศศินิภา มาฟู
 ครูชำนาญการ


[10196] นางสาววิชญา เวียงคำ
 ครูชำนาญการ


[10197] นางสาววัชรี อ้ายไชย
 ครูชำนาญการ


[10192] นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว
 ครูชำนาญการ


[10215] นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน
 ครูชำนาญการ


[10189] นางจุฬา หน่อคำหล้า
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10188] นางสาวสายสุดา สุภาพ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10245] นางโสพิน ไชยะ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10299] นางสาวกิ่งกาญจน์ สุยะราช
 ครูชำนาญการ


[10337] นางสาวประวีรา ไชยชมพู
 ครูชำนาญการ


[10400] นางสาวศิรินทร์ อิ่นแก้ว
 ครู_คศ1


[10399] นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น
 ครูชำนาญการ


[10427] นางสาวจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
 ครูชำนาญการ


[10002] นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร
 ครูชำนาญการ


[10004] นางสาวจิราพร อินตุ่น
 ครูชำนาญการ


[10011] Mr.Anurag Bandu Raipure
 ครู


[10105] Ms.Keiko Ando
 ครู


[10114] Mr.David Edward Hughes
 ครู


[10115] Mr.Carl Henderson
 ครู

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th