บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ[10093] นางแสงเทียน โกศัย
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10092] นางสาวถนอมศรี เหมืองทอง
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10091] นายเกษม วีระพงษ์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10100] นายนิรันดร์ วงษ์วุฒิ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10232] นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้น
 ครูชำนาญการ

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th