บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี[10078] นายกฤตาคม เปมกิติ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10298] นายสุรชัย คำสุ
 ครูชำนาญการ


[10079] นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10310] นายชยพงศ์ ถาวร
 ครู_คศ1


[10051] นายสุริยา เสนาดี
 ครู_คศ1


[10401] นางสาวเกษฎา ดวงจิตร
 ครู_คศ1


[10431] นางสาววรรณภา หาญขว้าง
 ครู_คศ1


[10446] นายกบินทร์ เตชวงศ์
 ครู_คศ1

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th