บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา[10244] ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิม
 ครูชำนาญการ


[10072] นายสมิต แก้วมาลา
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10073] นายทองหลา ตะนัยศรี
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10387] นายสุเทพ จรเอ้กา
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10398] นายประเทือง วงศ์กาไสย
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10311] นายศรีรุด ใจวัง
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10391] นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย
 ครู_คศ1


[10074] นางสุลักษณา มูลวัตร
 พนักงานราชการ


[10430] นายณัฐพล ทัพสุริย์
 ครู

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th