บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม[10054] นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10059] นางสุวัจนา แก้วกันใจ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10055] นางเย็นจิต ตะนัยศรี
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10061] นางขวัญจิต ไฝขัน
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10053] นางจารี จอมมงคล
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10056] นางพิชยา วีระพงษ์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10063] นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีระพันธ์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10211] นายสาริกา นาเมืองรักษ์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10060] นาวสาวนฤมล ทองสา
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10397] นางสาวศิริกาญจนา ไกรอ่ำ
 ครูชำนาญการ


[10204] นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
 ครูชำนาญการ


[10205] นางศิรินทิพย์ ทันใจ
 ครูชำนาญการ


[10297] นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
 ครูชำนาญการ


[10312] นางสาวราตรี ช่างปัด
 ครูชำนาญการ


[10421] นายภูริสนันท์ แก้วประภา
 ครู_คศ1


[10052] นายอดิพงษ์ ไชยมงคล
 ครู_คศ1

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th