บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์[10035] นางณัชชา เรือนมูล
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10040] นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10046] นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10048] นางกัณจณา อักษรดิษฐ์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10049] นางพนิดา แก้วมาลา
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10042] นายเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
 ครูชำนาญการ


[10043] นางโสภิต ทิวาพัฒน์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10012] มาลัย ฟองนิ้ว
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10038] นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10216] นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10217] นางศศิธร จันนวล
 ครูชำนาญการ


[10385] นางพิมใจ พรมสี
 ครูชำนาญการ


[10357] นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์
 ครู_คศ1


[10390] นายศราวุฒิ จันทร์หัวนา
 ครูชำนาญการ


[10426] นางสาวนภสร มาน้อย
 ครู_คศ1


[10425] นางสาวภัณธิรา ศรีสุนันทา
 ครู_คศ1


[10024] นางสาววรรณพร ชะเต
 ครู_คศ1


[10023] นางสาวรัชนี ชอบจิตต์
 ครู_คศ1


[10025] ปุณณภา ตะกรุดแก้ว
 ครู_คศ1


[10034] อัมรา ใจติ๊บ
 ครู_คศ1


[10112] นายพชรพล อาวุธ
 ครู_คศ1

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th