บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์



[10016] นายนิเวศ ทะลังกา
 ครูชำนาญการ


[10027] นางอัมพร ณ น่าน
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10021] นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10015] นางพัฒนา ประธานราษฏร์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10019] นางรัตติยา วงศ์วุฒิ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10020] นางกัลยา กติยา
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10222] นางภรัณยา การเก็บ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10018] นายอนันต์ อวรรณา
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10221] นายอนุชิต ไชยชมพู
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10017] นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10214] นายแย้ง แซ่ฟ้า
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10029] นางสาวนิตยา ปันทะนัน
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10429] นายชฏิล ศรีสุนันทา
 ครูชำนาญการ


[10022] นางธัญธิชา ปัญญา
 ครูชำนาญการ


[10013] นางสาวสุกัญญา อุ่นเรือน
 ครู_คศ1


[10116] นางสาวรุ่งนภา ธะนะ
 ครูชำนาญการ


[10392] นางวรารัตน์ จักรดี
 ครู_คศ1


[10031] นายธนวัฒน์ ชาดี
 ครู

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th