บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : กลุ่มงานเทคโนโลยี[10098] นายศรัญญู ปัญญา
 ครูชำนาญการ


[10095] นางเกวลิน วุฒิสาร
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10096] นางวิไลลักษณ์ กรงจักร
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10226] นายโกสินทร์ ไชยชมภู
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10097] นายโยธิน ศิริเอ้ย
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10356] นางสาววรรณี ถาหล้า
 ครู_คศ1


[10106] นายณัฐภัทร สุระรินทร์
 ครู


[10313] นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
 ครู


[10089] นายสัภยา ตาลำ
 ครู

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th