บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ฝ่ายบริหาร[10117] นายเสกสรร ทุนอินทร์
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


[10230] นายวิเชียร มูลวัตร
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน


[10476] นางสุดา นันไชยวงค์
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน


[10111] นายสุริยา บุดดี
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน


[10110] นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th