บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา[10246] นางจินดา เขื่อนศิริ
 พนักงานราชการ


[10254] นางเบญจมาศ สารสม
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10256] นางอำภา สังข์ศิริ
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10030] นางสาวพรกนก ศรีมงคล
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10251] นางสาววสุมดี ศรีษะธร
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10234] นางเนตรนภา แก้วประภา
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10037] นางสาวเกศรินทร์ จินดาชัย
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10028] นางสาวกานต์รวี ชัยปัญญา
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10141] นางสาวจันทรัศม์ เขื่อนแก้ว
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10423] นายพงศ์ศักดิ์ สารคำ
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10301] นางชุลีพร วรรณะมณี
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10403] นายปฏิภาณ เชียงทา
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10255] นางกัญญาภัทร ณ น่าน
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10302] นายวัชรพงษ์ อินเขียว
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10342] นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10033] นางสาวปาณิสรา พิมพา
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10036] นางสาวชุติกาญจน์ เชียงทา
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10224] นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10300] นางสาวอังคณา เขื่อนเมฆ
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา


[10109] นางสุดารัตน์ จันทร์หัวนา
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th