บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : นักศึกษาฝึกประสบการณ์[10057] นางสาวศุภิสรา พันธ์วงศ์
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์


[10082] นางสาวศิริยาภรณ์ จัดแจง
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์


[10090] นางสาวจริญญา สุขแสวง
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์


[10099] นายธนกร จันต๊ะยศ
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์


[10107] นางสาวชนินันท์ ประมูลวงค์
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์


[10103] นางสาวพรพิมล วิชัยวงค์
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์


[10032] นางสาวชุติกาญจน์ ภูมิสายดร
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์


[10104] นายอนุศิษฏ์ ใจแปง
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์


[10108] นางสาวกวิสรา จิตพิมพ์
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์


[10113] นางสาวสุทธิดา นะวะยศ
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์


[10027] นายธนโชติ มณีวรรณ
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th