บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย[10240] นางสุกัญญา บุตรพรม
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10006] นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10010] นางสาวปราณี รัตนัง
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10239] นางภัชรา ธิสอน
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10001] นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10003] นางนิตยา วงศ์วุฒิ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10005] นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10009] นางสาวลำดวน ศรีษะธร
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10007] นางรัตนาภรณ์ ใจมา
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10008] นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10219] นางโสภา นุชท่าโพธิ์
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10014] นางสาวนฤมล ปินตามูล
 ครูชำนาญการ


[10241] นางสาวอุดมลักษณ์ โนวุฒิ
 ครูชำนาญการ


[10448] นางสาววิมล ภูมิตัน
 ครู_คศ1

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th