::::. บุคลากรกลุ่ม : ครูชำนาญการ

   
 
 
นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์
 
   
 
 
นางพิสมัย วิศิษฏ์ลานนท์
 
   
 
 
นางสาวลำดวน ศรีษะธร
 
   
 
 
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ
 
   
 
 
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
 
   
 
 
นางสาวนิตยา ปันทะนัน
 
   
 
 
นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือ
 
   
 
 
นายกฤตยศ วรรณสาร
 
   
 
 
นายประสิทธิ์ จินะสาม
 
   
 
 
นางสาวดอกอ้อ เทพจักร
 
   
 
 
นางโสภิต ทิวาพัฒน์
 
   
 
 
นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง
 
   
 
 
นายสุทธิศักดิ์ กิจพาณิชเจริญ
 
   
 
 
นางพนิดา แก้วมาลา
 
   
 
 
นายอภิชาติ สุวรรณคาม
 
   
 
 
นางอุไรวรรณ เปล่งรัศมี
 
   
 
 
นางจอมขวัญ โสภา
 
   
 
 
นายสุรพงษ์ ชนะใหญ่
 
   
 
 
น.ส.รัชดาวรรณ ตั้งสุธรรมกุล
 
   
 
 
นางอรุณี อึ้งตระกูล
 
   
 
 
นางสาวถนอมศรี เหมืองทอง
 
   
 
 
นายโยธิน ศิริเอ้ย
 
   
 
 
นางพันธ์นอม สุวรรณคาม
 
   
 
 
นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
 
   
 
 
นางพรรณา หนูจันทร์
 
   
 
 
นางสาวอังคณา ถนอมมิตร
 
   
 
 
นางณัชปภา รู้น้อม
 
   
 
 
นางสาวนิภา บุญประเสริฐ
 
   
 
 
นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก
 
   
 
 
นายแย้ง แซ่ฟ้า
 
   
 
 
นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว
 
   
 
 
นางโสภา นุชท่าโพธิ์
 
   
 
 
ว่าที่ร้อยตรีจีระเดช ฟ้าเลิศ
 
   
 
 
นายอนุชิต ไชยชมพู
 
   
 
 
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
 
   
 
 
นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้น
 
   
 
 
นางโสพิน ไชยะ
 
   
 
 
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุยะราช
 
   
 
 
นางสาวราตรี ช่างปัด
 
   
 
 
ว่าที่ร.ต.เอกราช เผ่าเมือง
 

ข้อมูลไม่ถูกต้องติดต่อ นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th

ปิดหน้าต่างนี้