::::. บุคลากรกลุ่ม : ครู

   
 
 
นางสาวนฤมล รวมสุข
 
   
 
 
นายนิเวศ ทะลังกา
 
   
 
 
นายอาหนึ่ง ชูไวย
 
   
 
 
นายศรัญญู ปัญญา
 
   
 
 
นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว
 
   
 
 
นางสาวสุดา แสนพรม
 
   
 
 
นางสาวศศินิภา มาฟู
 
   
 
 
นางวิชญา กาศมณี
 
   
 
 
นางสาววัชรี อ้ายไชย
 
   
 
 
นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
 
   
 
 
นางศิรินทิพย์ ทันใจ
 
   
 
 
นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ
 
   
 
 
พิมพ์ชนก ปิงสุแสน
 
   
 
 
นางศศิธร จันนวล
 
   
 
 
นางสาวอุดมลักษณ์ โนวุฒิ
 
   
 
 
ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิม
 
   
 
 
นางปัญญาพร ชาติชำนาญ
 
   
 
 
นายชนะพงษ์ ถาวร
 
   
 
 
ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ปินะเจริญ
 
   
 
 
นางสาวประวีรา ไชยชมภู
 
   
 
 
ว่าที่ ร.ต.เอกราช เผ่าเมือง
 
   
 
 
นายนัฐพล นิ่มวิบูลย์สม
 
   
 
 
นางสาววรรณี ถาหล้า
 
   
 
 
นางสาวสราวรัชญ์ อ่อนคง
 
   
 
 
นางพิมใจ พรมสี
 

ข้อมูลไม่ถูกต้องติดต่อ นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th

ปิดหน้าต่างนี้