มาตรการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติก และกล่องโฟมในโรงเรียน


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ส่งประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมภายในสถานที่ราชการและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติกและโฟมซึ่งย่อยสลายได้และใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย ในการนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขยะและเป็นไปตามนโยบายของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนเทิงวิทยาคมจึงออกประกาศกำหนดมาตรการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
02-03-2021

เข้าชม 139 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475