นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่และแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา เพราะเป็นสารเสพติดเบื้องต้นที่เป็นสาเหตุในการเสพสิ่งเสพติดอื่นๆ ได้ ดังนั้น โรงเรียนเทิงวิทยาคม จึงได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
02-03-2021

เข้าชม 68 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย