เรื่อง ประมูลจำหน่ายกาแฟสด ประจำปี 2566 (ยื่นซองประมูลราคา 8 มิถุนายน 2566)

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยโรงเรียนเทิงวิทยาคมมีความประสงค์ที่จะทำการประมูลร้านกาแฟ เพื่อจำหน่ายให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนเทิงวิทยาคมซึ่งมีจำนวนครูและบุคลากร ประมาณ 178 คน นักเรียนประมาณ 2,588 คน โดยมีอาหารบริโภคในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบทางราชการของโรงเรียน
ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นซองประมูลราคา สามารถศึกษาคุณสมบัติผู้ประมูล เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ เพื่อยื่นซองประมูลในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
29 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:19:25

310 ครั้ง