ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2565

นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565
กำหนดการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้องโฮมรูม
09.01 - 10.00 น. ผู้บริหารพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ในห้องโฮมรูม
10.01 - 11.30 น. ผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
12.30 - 13.30 น. ลงทะเบียนหน้าห้องโฮมรูม
13.31 - 14.30 น. ผู้บริหารพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ในห้องโฮมรูม
14.31 - 16.00 น. ผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษา
10 มิถุนายน 2565 เวลา 17:38:43

305 ครั้ง