การประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประจำปี 2564

เนตรนภา แก้วประภา
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยโรงเรียนเทิงวิทยาคมมีความประสงค์ที่จะทำการประมูลร้านค้า ประเภท ร้านขนม นม ผลไม้ จำนวน 1 ร้าน เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม โดยให้มีอาหารบริโภคในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบทางราชการของโรงเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
23-04-2021

299 ครั้ง