การรับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ (DLTV) ผ่านเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชนิดต่าง ๆ