เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน


1. ทำความเข้าใจร่วมกับโรงเรียน ครู และบุตรหลานในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
2. เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารระหว่างครู-ผู้ปกครอง ร่วมให้ข้อมูลและการปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
3. จัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทาง ตามตารางสอนหรือตารางออกอากาศ
4. ส่งเสริม ให้กำลังใจและกระตุ้นเตือนให้บุตรหลานสนใจเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
5. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาอุปสรรคในการเรียน สอบถามครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาได้ ตามช่องทางการสื่อสาร

บทบาทนักเรียนในแต่ละวัน


1. เตรียมความพร้อมด้านการเรียน สำรวจอุปกรณ์การสื่อสาร สัญญาณ ใบงาน ฯลฯ
2. ส่งแบบสำรวจการเข้าเรียนประจำวันผ่าน Google From ก่อน 08.30 น.
3. เข้าเรียนและทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ระหว่างเรียนหากมีอาการเครียด เหนื่อยล้า ให้หยุดพักสายตา ดื่มน้ำ หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ
5. สื่อสารกับครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา และส่งงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
6. แจ้งผลการเรียน และปัญหาอุปสรรคในการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

ภาระกิจของครูที่ปรึกษา


1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
2. นัดหมายช่องทางการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
3. ให้นักเรียนกรอกแบบสำรวจการเข้าเรียนผ่าน Google From ทุกวัน ก่อนเวลา 08.30 น.
4. ดูแลช่วยเหลือการเรียนแก่นักเรียน

ภาระกิจของครูประจำรายวิชา


1. ศึกษาแนวทางการเรยนการสอนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2. วางแผนการสอน จัดทำใบงาน สื่อ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และอื่น ๆ
3. นัดหมายช่องทางการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
4. จัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียน
5. สำรวจข้อมูล สรุปผลการเรียนในแต่ละวิชา
6. ดูแลช่วยเหลือด้านการเรียนแก่นักเรียน