ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25925 นายวุฒิวงศ์ วงศ์วุฒิ 12:25:21 1
2 23994 นายคัมภีรัตว์ อินแปง 00:00:00 1
3 24195 นางสาววิชญาพร เครือราษฏร์ 00:00:00 1
4 24032 นางสาวรวินันท์ มะโนนึก 00:00:00 1
5 24017 นางสาวโชติกา ไชยชนะ 00:00:00 1
6 24016 นางสาวชญานิตย์ ณ ลำปาง 00:00:00 1
7 25926 นางสาวจิรัชญา รินก๋อง 00:00:00 1
8 23851 นางสาวกานต์ติมา ไฝเอ้ย 00:00:00 1
9 24024 นางสาวธัญชนก เครือลี 00:00:00 1
10 24051 นายอัศวเทพ หมอกเหมย 08:59:32 4
11 24010 นายสิรวิชญ์ อารินเป็ง 10:21:32 4
12 24264 นายวิภูดิส หมื่นไชยะ 09:35:17 4
13 24008 นายวิชาฤทธิ์ จันธิมา 12:25:40 4
14 24048 นายเมธิชัย ฟุจันทร์ 00:00:00 4
15 23961 นายไพรัช รำไพ 00:00:00 4
16 25939 นายปรเมษฐ์ ฉิมชาติ 00:00:00 4
17 25946 นางสาวอินทิรา บัวจ้อย 13:19:00 4
18 24159 นางสาวอัญธิสา ใจวัง 08:34:44 4
19 25945 นางสาวศุภรัตน์ ยากอง 00:00:00 4
20 24237 นางสาวรัตติกาล เมืองศรี 00:00:00 4
21 24067 นางสาวพัทริยาภรณ์ หล่อพิเชียร 00:00:00 4
22 24150 นางสาวปาริฉัตร แจ้งสว่าง 00:00:00 4
23 25943 นางสาวนันธิการณ์ ทะนะปราบ 08:39:26 4
24 24148 นางสาวนันทพร กิตติพงศ์เดช 00:00:00 4
25 24020 นางสาวณัฐธิพร คำปัน 08:29:03 4
26 25941 นางสาวชนากานต์ น้อยใย 00:00:00 4
27 24335 นางสาวจิรัชญา ปงใจ 00:00:00 4
28 24099 นางสาวจินตนา พิมพ์หอม 08:28:59 4
29 24229 นางสาวกุลธิดา สีเมือง 09:53:15 4
30 24882 นางสาวกานต์ธิดา ภูบรรทัด 00:00:00 4
31 24234 นางสาวปิยฉัตร อุปเวช 00:00:00 4
32 24003 นายธีรภัทร สิทธิแปง 11:35:30 4
33 23995 นายคุณากร เรืองชาญ 08:15:26 4
34 26583 นางสาวอภิญญา ขุ่นทอง 00:00:00 4
35 24181 นายอภิวัฒน์ รัฐวรณ์ 00:00:00 5
36 25984 นายศุภวัทน์ ไสยยาพรม 00:00:00 5
37 24179 นายวทัญญู ยะคำ 00:00:00 5
38 25951 นายภาคิน ตุ่นคำ 00:00:00 5
39 25950 นายพิษณุ ติ๊บเต็ม 00:00:00 5
40 24046 นายพชรกฤษณ์ วิริยะ 00:00:00 5
41 24348 นายพงศ์ระพี สารธิมา 08:48:47 5
42 24171 นายธีรเดช ถานาเรือ 00:00:00 5
43 25948 นายตั้งปณิธาน ฟองการ 00:00:00 5
44 25947 นายณัฐวุฒิ ลือชัย 00:00:00 5
45 24160 นายกตัญญู นันตรัตน์ 00:00:00 5
46 25957 นางสาวพิชญธิดา นันทเสน 00:00:00 5
47 24235 นางสาวเปรมมิกา อินบาล 00:00:00 5
48 24065 นางสาวปิ่นธิดา ธนูสา 00:00:00 5
49 24233 นางสาวปริฉัตร จันทร์ถา 00:00:00 5
50 25956 นางสาวนิจจารีย์ ปาด้วง 00:00:00 5
51 24278 นางสาวนริชา ผัดเหวิ้น 00:00:00 5
52 23886 นางสาวนงลักษณ์ โปธา 00:00:00 5
53 25954 นางสาวณัฐชา แซ่ตั๊น 00:00:00 5
54 25953 นางสาวณัฐกมล บ้วนหลี 00:00:00 5
55 24230 นางสาวฐิฌาพัชศิริ สุเตจ๊ะ 08:03:22 5
56 24056 นางสาวจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย 00:00:00 5
57 24139 นางสาวกนกพร อินสาม 00:00:00 5
58 24129 นายนพรัตน์ กองอินทร์ 00:00:00 5
59 24136 นายสืบศักดิ์ วานิชมหาศักดิ์ 00:00:00 7
60 24050 นายศุภกร ปิจจะ 00:00:00 7
61 25971 นายกวินท์ กรพรม 00:00:00 7
62 23960 นายพีระพัฒน์ ผ่องผิว 00:00:00 7
63 24045 นายนาวิน ทำทาน 00:00:00 7
64 24246 นายโชติเจริญ ชาดุ 00:00:00 7
65 23926 นายจีรัฐติกุล อัลซอและห์ 00:00:00 7
66 24117 นางสาวอักษราภัค ไกลถิ่น 00:00:00 7
67 23911 นางสาวศศิประภา คูหา 00:00:00 7
68 24154 นางสาวรัชดาภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 00:00:00 7
69 23905 นางสาวพิริยา กำไร 00:00:00 7
70 23843 นางสาวปาณิสรา ไชยอิ่นแก้ว 00:00:00 7
71 24096 นางสาวกาญจนานุช สุระรินทร์ 00:00:00 7
72 24093 นางสาวกนกพร ใจเขียน 00:00:00 7
73 26871 นางสาวเจนจิรา จันวันดี 00:00:00 7
74 24021 นางสาวตวิษา ติ๊บประใจ 00:00:00 7
75 23980 นางสาวปรางทิพย์ จิตตรง 00:00:00 7
76 26158 นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์แจ้ง 13:19:14 7
77 25573 นายศรยุทธ อุดใจ 00:00:00 9
78 25572 นายภูธิป ศิริโพธิ์สพ 08:02:43 9
79 24035 นายกรวิชญ์ อินต๊ะวิกุล 00:00:00 9
80 25576 นางสาวลลิตา ปัญญา 00:00:00 9
81 23845 นางสาวณัฏฐณิชา สรอินทร์ 08:02:43 9
82 23970 นางสาวจิราภา ป้องคำ 08:19:49 9
83 23837 นางสาวกันติชา แปลงล้วน 00:00:00 9
84 25577 นางสาวศิโรรัตน์ ยานะฝั้น 09:38:04 9
85 24054 นางสาวกมลวรรณ สายใจ 00:00:00 9
86 23807 นายศุภเชฐก์ อิ่นคำ 08:18:53 10
87 24087 นายภูสิทธิ์ ใจวังโลก 08:51:38 10
88 24002 นายธีรภัทร กันธิยะ 00:00:00 10
89 24043 นายธณภัทร พรมมา 00:00:00 10
90 24036 นายกิตติกร อยู่ดี 00:00:00 10
91 25581 นางสาวสุวนันท์ จันทาพูน 00:00:00 10
92 24030 นางสาวภัทรวดี ข่ายทอง 00:00:00 10
93 23981 นางสาวปาณิศา ชุ่มเย็น 00:00:00 10
94 23977 นางสาวเดือนกันยา อุทธิยา 00:00:00 10
95 25579 นางสาวณัฐวรรณ เตจะขันธ์ 08:18:41 10
96 23891 นางสาวนันท์นภัส วงค์แก้วมูล 08:18:35 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th