ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
20938
นายสหัสวรรษ ปะสาวะโท
5
2
22528
นายณัฎฐกิตติ์ คงพิทยาวงศ์ 08:25:00
5
3
21045
นายกิตติพัฒน์ มุขภักดี 08:05:58
5
4
21199
นางสาวพิชญ์พิมล หงษาคำ 08:05:56
9
5
23171
นายอานนท์ หาทรัพย์ 08:08:48
9
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th