ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 23847 นายศักดิ์ศรี อำไธสง 00:00:00 2
2 23799 นายรัชชานนท์ มูลธิดา 00:00:00 2
3 23997 นายเจษฎา วงศ์ยศ 00:00:00 2
4 24156 นางสาวลำพึง แผ่นเปียง 00:00:00 2
5 24027 นางสาวปราณปรียา ปัญญะติ 00:00:00 2
6 23925 นางสาวธรรมิกา มหาธนมงคล 00:00:00 2
7 25932 นางสาวณัฐศิกา จอมมงคล 00:00:00 2
8 23791 นางสาวจีรวรรณ ยศประเสริฐ 00:00:00 2
9 24108 นางสาวพิมพ์พาดา ตันติ๊บ 00:00:00 3
10 24220 นายยงยุทธ แซ่หวัง 00:00:00 6
11 25964 นายภาคิน แคนลาด 00:00:00 6
12 24208 นายธนากร ธุระธรรม 00:00:00 6
13 25960 นายธนกร ชาญชัยพิทักษ์สิน 00:00:00 6
14 23993 นายก้องยศ กมลภพ 00:00:00 6
15 24238 นางสาวศริษา ไข่แก้ว 00:00:00 6
16 24277 นางสาวณัฐสุดา คิดดี 00:00:00 6
17 25965 นายรัชชานนท์ เมืองก้อนกาศ 00:00:00 6
18 25962 นายธัชนันท์ ศรีอำคา 00:00:00 6
19 23913 นายพัสกร คำปัน 00:00:00 8
20 25980 นางสาวญาณิศา มีอาหาร 00:00:00 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th