ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
20845
นายธนัตม์ ชุมภูพเยาว์ 07:53:03
3
2
20882
นายฐิติพงษ์ สุธรรมแปง 07:55:25
6
3
20933
นายปารเมศ ราญรอน 08:42:04
7
4
23151
นายภาณุพันธ์ ยิ้มแย้ม 09:12:40
7
5
20774
นายสุรพงศ์ สารสี 09:03:04
8
6
21168
นายโกเมศ ลาดปะละ 08:12:19
8
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th