ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25923 นายราเมศว์ สมหนองบัว 08:01:29 1
2 24025 นางสาวนฤมล ค้าแก้ว 08:46:03 2
3 23858 นางสาวจินตนา อุ่นแสง 08:25:56 2
4 23969 นางสาวจิดาภา ร่วมสุข 08:00:03 3
5 24226 นายเอกกวี กันวุฒิ 09:53:15 6
6 25968 นายอรรถชัย หนูนวล 13:21:59 6
7 24196 นางสาวสุชาดา ศรีสว่าง 09:15:07 6
8 24022 นางสาวต้องฤทัย เทพปวน 11:47:48 6
9 23810 นางสาวชลลดา อันประเสริฐ 09:14:55 6
10 24272 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม 09:15:00 6
11 24066 นางสาวพัชรัตน์ ใจผ่อง 08:18:52 7
12 24086 นายภวัต กันทะศรี 08:15:24 8
13 23954 นายทนโชติ เทพวงค์ 10:24:54 8
14 24187 นางสาวณัฐณิชา กาวิจันทร์ 09:15:19 8
15 23907 นางสาวจิตชญา ผาบปิจจวงศ์ 09:51:29 8
16 25982 นางสาวภัทรภร ปิจจะ 10:37:49 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th