ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  มาสาย ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
20801
นายจักรกฤตย์ ลือเลิศ 07:57:40
4
2
20811
นายวชิระ สิทธิกรณ์ 07:57:34
5
3
20935
นายเมธาสิทธิ์ ราชเมืองมูล 07:56:12
6
4
20915
นางสาวปิยฉัตร ไชยราช 07:54:40
7
5
20672
นายธนายุทธ พุทธนะ 07:59:08
8
6
20837
นางสาวอมิตา มูลธิดา 08:21:51
8
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th