นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่สแกนบัตรนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25668 นางสาวเนตรดาว ทำของดี 00:00:00 1
2 25489 นายศุภวิชญ์ สังข์ศิริ 00:00:00 2
3 25517 นายภูพาน กาฬสุวรรณ 00:00:00 2
4 25684 นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม 00:00:00 4
5 25690 นายธนันธร วงศ์ปินตา 00:00:00 4
6 25708 นางสาวนาราภัทร ทองสุข 00:00:00 4
7 25718 นางสาวศตพร ศรีวิลัย 00:00:00 4
8 27748 นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ 00:00:00 4
9 27675 นางสาววทันยา ไชยราช 00:00:00 5
10 27694 นางสาวสโรชา ปอกเเก้ว 00:00:00 6
11 27704 นายศิวกร ขอบปี 00:00:00 8
12 25737 นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ 00:00:00 10
13 25455 นายยศภัทร แก้วหน่อ 00:00:00 12
14 25510 นายจตุรวิทย์ วงค์เทพ 00:00:00 12
15 27314 นายศิริโชค เครื่องสาย 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th