นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ขาดเรียน/ไม่ทราบสาเหตุ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25639 นางสาวสุภารัตน์ แข่งขัน 00:00:00 1
2 25829 นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดี 00:00:00 2
3 27651 นายศุภชัย เสนสุใจ 00:00:00 2
4 25825 นายจิรากร วงศ์ยศ 00:00:00 3
5 25744 นางสาวณัฐชานันท์ มหาวรรณ์ 00:00:00 5
6 25788 นางสาวทิพย์ผกา ปันมะโน 00:00:00 5
7 25713 นางสาวภิรัญญา รู้กอง 00:00:00 8
8 25806 นายณัฐพล ใจติ๊บ 00:00:00 9
9 25845 นายชยานันต์ ใจปราง 00:00:00 9
10 27657 นายชยันต์ ผดุงภักตร์ 00:00:00 9
11 27712 นายธนภัทร ศรีบุตตะ 00:00:00 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th