ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24509 นายฐิติพันธ์ คำแปง 07:59:23 1
2 26495 นายณัฐดนัย วงศ์สร้อย 08:11:47 2
3 24553 นายธนกฤต ปิ่นเเก้ว 08:07:11 3
4 24566 นางสาวจิดาภา สมบูรณ์ 08:07:11 3
5 24760 นายนิรัติศัย อุดทังไข 08:27:55 4
6 24686 นางสาวณัฐภัทร รักสุข 08:09:29 5
7 26519 นายธนัช ยศพรม 08:09:29 5
8 24620 นางสาววชิรญา ฟองฝน 08:00:19 6
9 26523 นายชินวัฒน์ แปงหมื่น 08:00:19 6
10 26533 นางสาวภาสินี สิทธิขันแก้ว 08:02:15 7
11 24632 นายนครินทร์ คำราช 08:02:15 7
12 24636 นายปิลันธสุทธิ์ วรการีรัตน์ 08:02:15 7
13 24639 นายวัณณวรรธน์ รักคำ 08:02:15 7
14 26545 นายสมชาย ยั่วยวน 08:02:15 7
15 26548 นางสาวดนยา อัคศร 08:02:15 7
16 26549 นางสาวดารินทร์ กันทะสอน 08:02:15 7
17 26553 นางสาวมณฑิรา ทนทาน 08:02:15 7
18 24401 นายสิรศักดิ์ นันตา 08:06:24 8
19 24392 นายนิติภูมิ ธะนะวงศ์ 08:06:24 8
20 26142 นางสาวมนัสนันท์ นิระผาย 08:12:13 9
21 24703 นางสาวสุทธิรัตน์ แสงเทพ 08:02:45 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th