ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24517 นายสุริยา แก้วปา 00:00:00 3
2 24601 นายสรยุทธ หมอยาดี 00:00:00 3
3 24617 นางสาวพรพิมล ขันเงิน 00:00:00 3
4 24382 นางสาวสิริวิมล แก้วหน่อ 00:00:00 6
5 26525 นางสาวจิรนันท์ ช่างเก็บ 00:00:00 6
6 24593 นายณัฐสิทธิ์ ไชยมงคล 00:00:00 8
7 26570 นางสาวกฤตยานันท์ วรรณสอน 00:00:00 8
8 24353 นายจิรโรจน์ สิงห์น้อย 00:00:00 11
9 24360 นายพงศพัศ การดี 09:54:32 11
10 24386 นายกฤตเมธ ก๋าคำ 00:00:00 11
11 24403 นางสาวกุลภรณ์ อินชำนาญ 00:00:00 11
12 24412 นางสาวปิยาพัชร มุ่งการ 00:00:00 11
13 24530 นางสาวธิติยา ยากอง 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th