ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26494 นายชินภัทร์ ศรีกรุง 00:00:00 1
2 26492 นายกานต์นที อุตสา 00:00:00 1
3 24537 นางสาวภัทราพรรณ กรจักร์ 00:00:00 1
4 24685 นางสาวชาลิสา ยากรณ์รัตนะกูล 00:00:00 2
5 26499 นายภานุวัฒน์ เบี้ยฟ้า 00:00:00 2
6 24405 นางสาวชลินทรา หน่อคำ 00:00:00 4
7 24512 นายนราวิชญ์ วงศ์แก้ว 00:00:00 4
8 24526 นางสาวณัฐกานต์ ฟองการ 00:00:00 4
9 24621 นางสาววริศรา อวรรณา 00:00:00 4
10 24683 นางสาวฉวีวรรณ พิลานอก 00:00:00 4
11 24690 นางสาวนันทิยา ผาบปิจวงค์ 00:00:00 4
12 24699 นางสาวเมธาพร เรืองบุญเกิด 00:00:00 4
13 26517 นางสาวจีรนันท์ นนทราษฎร์ 00:00:00 4
14 26518 นางสาวโศภา พรมคำปา 00:00:00 4
15 24460 นายธณัยนนญ์ สุทธิประจักษ์ 00:00:00 5
16 24514 นายปภังกร ก๋ารินทร์ 00:00:00 5
17 24599 นายวีรภัทร อินเขียว 00:00:00 5
18 24673 นายพิเชษฐ์ กันทะสอน 00:00:00 5
19 24687 นางสาวดวงธิดา วิลาวัลย์ 00:00:00 5
20 24692 นางสาวปาณิสรา ปัญจะรักษ์ 08:08:17 5
21 24704 นางสาวอนัญลักษณ์ เป็กธนู 08:08:11 5
22 24742 นางสาวภีรฎา รักเดช 00:00:00 5
23 24752 นายทฤษฎี นาเมืองรักษ์ 00:00:00 5
24 24756 นายธีรภัทร คำปิน 00:00:00 5
25 24774 นางสาวธนันญา การเก็บ 00:00:00 5
26 24783 นางสาวสิริวิมล ปุระตา 00:00:00 5
27 24787 นายกิตติชัย อุตคำ 00:00:00 5
28 24799 นายราเมศวร์ อินเทียมใจ 09:00:16 5
29 24825 นางสาวอรดี ธิเขียว 00:00:00 5
30 24898 นายวิษณุ สินสอน 00:00:00 5
31 26519 นายธนัช ยศพรม 00:00:00 5
32 26541 นายณัฐดนัย ติ๊บปัญญา 00:00:00 5
33 26569 นายสุทธินันท์ กาสาวัง 00:00:00 5
34 24475 นางสาวปิยธิดา ปงก๋า 00:00:00 6
35 24657 นางสาวพิมพ์ผกา กองแก้ว 00:00:00 6
36 24777 นางสาวเปรมสิณี เตชะวงศ์พาณิชย์ 00:00:00 6
37 26528 นางสาวธัญกมล บุญทัน 00:00:00 6
38 26536 นางสาวลดาภรณ์ ผลจันทร์ 00:00:00 6
39 26538 นางสาวสุพัดตรา เขียวตื้้ออินทร์ 13:24:37 6
40 26548 นางสาวดนยา อัคศร 00:00:00 7
41 26565 นายปรเมษฐ์ ช่างคำ 00:00:00 8
42 24521 นางสาวกัญญาณัฐ แดงเผื่อน 00:00:00 9
43 24525 นางสาวโชติกา ธิโนชัย 00:00:00 9
44 24670 นายนิธิวิชญ์ ยศคำ 00:00:00 9
45 26138 นายธนวัฏ วัฒนะโชติ 00:00:00 9
46 26140 นางสาวฐิตินันท์ สัยธรรม 00:00:00 9
47 26143 นางสาวสขิลา อะโนโพธิ 00:00:00 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th