ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24464 นายวัฒธนกรณ์ ไม้ฉำฉา 09:01:12 1
2 26500 นายศิรนันทพงษ์ ระวังการ 09:26:52 2
3 24554 นายธนนันท์ ปันจันทร์ 08:28:51 3
4 24580 นางสาวรวิภา ภูมินนท์ 08:28:51 3
5 24609 นางสาวนภัสรา ใจดี 08:28:51 3
6 24623 นางสาวสุภิญญา กันทะนิตย์ 08:28:51 3
7 24663 นางสาวสุชานันท์ สงวนแพง 08:28:51 3
8 24676 นายวริยวนนท์ ยาวิชัย 12:04:11 3
9 24694 นางสาวปินปินัทธ์ ปันเบี้ยว 08:28:51 3
10 24732 นางสาวธนาภรณ์ ธะนวล 08:28:51 3
11 26507 นางสาวนิพาดา ฉันทาภิรมย์สุข 08:28:51 3
12 26544 นายวรภัทร อาศัยบุญ 08:28:51 3
13 24597 นายพัสกร หน่อคำหล้า 08:51:38 4
14 24641 นางสาวกาญจนา โลกคำลือ 08:21:05 4
15 24481 นายพงศกร คำแดง 08:01:57 5
16 24754 นายธนเทพ ศรีษะธร 08:08:32 5
17 24711 นายชาคริต สุเมธาลังการ 08:35:33 8
18 24392 นายนิติภูมิ ธะนะวงศ์ 08:35:33 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th