ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26494 นายชินภัทร์ ศรีกรุง 08:01:43 1
2 24597 นายพัสกร หน่อคำหล้า 08:46:54 4
3 24605 นางสาวชลาธาร อมราภรณ์ 08:56:37 4
4 24621 นางสาววริศรา อวรรณา 08:23:57 4
5 24660 นางสาวโยธิตา จุใจ 08:24:04 4
6 24678 นางสาวกฤษณา เชิดชนม์ 09:02:59 4
7 24690 นางสาวนันทิยา ผาบปิจวงค์ 09:03:14 4
8 24699 นางสาวเมธาพร เรืองบุญเกิด 09:02:38 4
9 24791 นายณัฐวัชร สุแสง 08:46:44 4
10 24822 นางสาวศุภลักษณ์ แก้วจำรัส 08:06:24 4
11 24824 นางสาวอนัญญา คำยันต์ 08:06:33 4
12 24460 นายธณัยนนญ์ สุทธิประจักษ์ 08:09:09 5
13 24514 นายปภังกร ก๋ารินทร์ 08:06:44 5
14 24704 นางสาวอนัญลักษณ์ เป็กธนู 09:03:07 5
15 24752 นายทฤษฎี นาเมืองรักษ์ 08:09:16 5
16 24787 นายกิตติชัย อุตคำ 08:00:40 5
17 24777 นางสาวเปรมสิณี เตชะวงศ์พาณิชย์ 08:01:58 6

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th