นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25756 นางสาวศิริวรรณ เขียวสุทธิ 08:05:18 1
2 25676 นางสาวศิริรัตน์ ปันนารินทร์ 08:11:58 2
3 27666 นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง 07:52:31 2
4 25828 นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์ 07:56:36 3
5 25622 นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา 07:52:26 4
6 25643 นายชญานนท์ บุรีแก้ว 07:56:08 4
7 25901 นายศิวกร แซ่เจ่น 07:52:15 4
8 25607 นายปรเมศวร์ คำดวงดี 07:52:39 5
9 25754 นางสาวภัทราพร ปงใจ 07:59:11 5
10 25803 นายจักริน เวียงสิมมา 08:12:35 7
11 25821 นายมนตรี เรียบร้อยกิจ 08:12:07 7
12 25459 นายศิรพงศ์ นันท์โภคินวงษ์ 07:53:17 8
13 26164 นายฐากูร ราชเมืองมูล 08:06:07 9
14 27709 นายฉัตรมงคล ทาเนตร 08:05:57 9
15 27711 นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น 08:12:09 9
16 25695 นายวีรภัทร พันธ์วิไล 08:03:15 11
17 27316 นางสาวนิรชา สมฤทธิ์ 08:00:40 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th