นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ขาดเรียน/ไม่ทราบสาเหตุ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26404 นางสาวภัทรนันท์ อินต๊ะวิน 00:00:00 3
2 26260 นายณัฐกิตติ์ ศรีลา 00:00:00 4
3 27764 นายทินภัทร การเก็บ 00:00:00 4
4 28259 นายศราวุธ ประทุม 00:00:00 4
5 26111 นายณัฐกฤต ท้ายนาวา 00:00:00 5
6 26332 นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว 00:00:00 5
7 26337 นายญาณพัฒน์ อุทธิยา 00:00:00 5
8 26350 นายวชิรวิทย์ ยะก๋อน 00:00:00 5
9 26482 นางสาวณัฐณิชา แสงจันทร์ 00:00:00 5
10 28283 นางสาวเพชรลดา ธะนะใจ 00:00:00 6
11 26364 นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล 00:00:00 7
12 28285 นายจิตติพัฒน์ ไล 00:00:00 7
13 26265 นายภูรินทร์ เสรีพาณิชย์ 00:00:00 8

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th