ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22421
เด็กหญิงบัณฑิตา ช่างเก็บ
1
2
24290
นางสาวกฤติกา บุญเมือง
3
3
22403
เด็กชายณฐพฤทธิ์ ชาตนฤมิต 08:03:12
3
4
24311
นางสาวเกศรินทร์ อ่อนสกุล
5
5
21726
นายอนันต์สิทธิ์ คำพรรณ์
7
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th