ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25107 นายประพัทธ์ บุญมา 00:00:00 1
2 25172 นางสาวพศิกา นันทะ 00:00:00 1
3 25301 นางสาวอาภาวรรณ พิมพ์โพชา 11:08:06 1
4 25591 นางสาวสุชัญญา มุงเมือง 00:00:00 2
5 27079 นางสาวลี่ฟาง แซ่หยุง 00:00:00 2
6 25230 นายภัทรพล คำราช 10:29:53 2
7 25238 นางสาวกานต์รวี ถิรพงศ์วัฒนา 00:00:00 2
8 25035 นางสาวธันยพร บัวดี 00:00:00 2
9 27102 นายพนาวิน คำเฟือย 00:00:00 5
10 25305 นายชัชพิสิฐ ธนะวดี 00:00:00 5
11 25267 นายทัศพล วงศ์พรม 00:00:00 5
12 25167 นางสาวนภาภัทร คำลือชัย 00:00:00 5
13 27126 นางสาวหทัยรัตน์ ณ เชียงใหม่ 13:09:53 6
14 27125 นางสาวศิริลักษณ์ โม๊ะจันทร์ 10:56:16 6
15 27116 นางสาวธัณยพร พลสูงเนิน 00:00:00 6
16 27115 ด.ญ.ชลธิชา ม่วงไม้ 10:56:06 6
17 25108 นายพงศกร เย็นจุรีย์ 00:00:00 6
18 25148 นายธัชพัทธิ์ คำต๊ะ 00:00:00 6
19 25366 นางสาวชนธีชา เรืองนาราบ 00:00:00 6
20 25589 นางสาวลักษิกา เมืองก้อนกาศ 00:00:00 6
21 27134 นางสาวปรียา ธะนะแก้ว 00:00:00 7
22 27133 นางสาวชัญญา ทนันกูล 00:00:00 7
23 27131 นางสาวชนาภา นาเมืองรักษ์ 00:00:00 7
24 27132 นางสาวชมพูนิกข์ ราวรัมย์ 00:00:00 7
25 26581 นายกฤตเมธ จิตพิมพ์ 10:56:28 7
26 25304 นายชยังกูร แพงจ่อย 00:00:00 7
27 25370 นางสาวบุญญาภา เทศนา 00:00:00 7
28 25333 นายปุณยวีร์ อิ่นคำ 00:00:00 7
29 25299 นางสาวศศิประภา สายกระสุน 00:00:00 7
30 25261 นางสาวอริสรา ใจนา 00:00:00 7
31 25260 นางสาวหทัยกร พัววงศ์ตระกูล 00:00:00 7
32 25258 นางสาวศุภลักษณ์ เจริญสุข 00:00:00 7
33 25252 นางสาวพิมพิกา ปัจจัตตัง 00:00:00 7
34 25240 นางสาวจิรปรียา กาฬสุวรรณดี 00:00:00 7
35 25193 นายไพโรจน์ ไทยภาทรัพย์ 00:00:00 7
36 25165 นางสาวดวงเพ็ญ แสงอิ่น 13:59:30 7
37 25143 นายญาณภัทร ราชคมภ์ 13:59:12 7
38 25137 นางสาวสุมินยา อานุ 00:00:00 7
39 27097 นางสาววรัญญา ใจอินทร์ 00:00:00 7
40 25329 นางสาวอนัญพร พุทมาตา 00:00:00 7
41 25217 นางสาวศศิธร กาน้อย 00:00:00 7
42 25284 นางสาวจิณัฐตา จุ่มใจ 00:00:00 7
43 25291 นางสาวธัญชนก ไชยลังกา 00:00:00 7
44 25345 นายจารุภัทร แท่งทอง 12:11:27 8
45 25316 นายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์ 00:00:00 8
46 25219 นางสาวสุพิชชา พงษ์มณี 00:00:00 8
47 25188 นายธิติศักดิ์ แซ่ตั้ง 00:00:00 8
48 24911 นายณัฐชนน สักแก้ว 00:00:00 9
49 25067 นายธนพัฒน์ บุณยเกษมโรจน์ 00:00:00 9
50 25069 นายปภาวิน ปทุมทิพย์สิริ 08:10:22 9
51 24979 นายเตชสิทธิ์ จบศรี 00:00:00 11
52 24982 นายธีศ์วิสุทธิ์ มุ่งเครือกลาง 00:00:00 11
53 25089 นางสาวปิยาภรณ์ ฟ้าตา 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th