ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25256 นางสาววิมลสิริ ไทยบุญร์ 07:58:58 3
2 25302 นายกฤษฎา คำแดง 07:59:10 5
3 25164 นางสาวฐาปณีย์ พิยะ 08:04:00 7
4 27135 นางสาวสิริวิมล ปัญญาหล้า 08:04:00 7
5 25258 นางสาวศุภลักษณ์ เจริญสุข 08:04:00 7
6 25252 นางสาวพิมพิกา ปัจจัตตัง 08:04:00 7
7 27147 นางสาวสุพิชญา สิทธิ 08:05:19 8
8 24947 นายณัฐกร เมืองแก่น 08:14:54 10
9 25010 นางสาวสวิชญา โสตถิสรรเสริญ 09:58:15 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th