ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24963 นางสาวณัชชานันท์ สายศรี 00:00:00 1
2 25134 นางสาวศรัญญา อริยา 00:00:00 1
3 26588 นายณัฐภูมิ โยธา 08:48:08 1
4 27076 นางสาวพลอยลดา กันหล้า 00:00:00 1
5 24918 นายภูมินทร์ หินทราย 00:00:00 1
6 25101 นางสาวอาจารียา ปกครองบ้าน 00:00:00 3
7 25256 นางสาววิมลสิริ ไทยบุญร์ 08:31:24 3
8 25233 นายวชิรวิทย์ ทองสกุล 00:00:00 3
9 25255 นางสาววลีพร สิ่งของ 00:00:00 3
10 25215 นางสาวรุ่งณภา วรวงศ์ วรวงศ์ 00:00:00 4
11 27093 นางสาวธิดาพร เหลื่อมทองหลาง 00:00:00 4
12 27088 นายสุกนต์ธี ศักดิ์สม 00:00:00 4
13 27094 นางสาวเบญญาภา ยาวงค์ 00:00:00 4
14 27090 นางสาวณัชชา จันทร์สม 00:00:00 4
15 25381 นางสาวอารีญา ธรรมศิริ 00:00:00 4
16 25285 นางสาวชญาดา วังหอม 00:00:00 4
17 25204 นางสาวชนาพร สวาทดี 00:00:00 4
18 24980 นายธรณินทร์ มหายศนันท์ 00:00:00 4
19 25302 นายกฤษฎา คำแดง 00:00:00 5
20 25198 นายสุทธวีร์ ศักดิ์สม 00:00:00 5
21 25192 นายพงษ์ศกร สารจันทร์ 00:00:00 5
22 25236 นายอรรถพล มโนวงค์ 00:00:00 5
23 27119 นางสาวพวงชมพู เกตุอ่อน 00:00:00 6
24 27114 นางสาวชนาพร โกดถา 00:00:00 6
25 25091 นางสาวพรนภัส พลตื้อ 00:00:00 6
26 25147 นายธนธรณ์ จะดอม 00:00:00 6
27 27107 นายกำชัย เทสมุทร์ 00:00:00 6
28 25987 นายปวริศร์ ทาอ้น 00:00:00 6
29 27106 นายกฤษณะ พลเยี่ยม 00:00:00 6
30 25365 นางสาวจิรันธนิน แสงโยจารย์ 00:00:00 6
31 27123 นางสาววรินธร จินะสี 00:00:00 6
32 25162 นางสาววรภัสสร์พิชชา จันต๊ะขัติ 00:00:00 7
33 27147 นางสาวสุพิชญา สิทธิ 07:38:32 8
34 27146 นางสาวภัควลัญชญ์ ปวนทา 07:32:48 8
35 27144 นางสาวนาถรัตดา ปัญญาฟู 07:29:58 8
36 27143 นางสาวธันยพร แสวงรู้ 07:44:50 8
37 27140 นางสาวจินตนา อายิ 07:41:19 8
38 27139 นายภูมิบดินทร์ ฤทธิ์เทวา 07:35:03 8
39 27138 นายภูธิป ธรรมขัน 07:35:00 8
40 25202 นางสาวกันต์กมล ธนะวงศ์ 11:46:19 8
41 25180 นางสาวฬาภิศ ภูมี 07:44:42 8
42 25174 นางสาวภัทรวรรณ มาพุฒ 00:00:00 8
43 25030 นางสาวจินดามณี เตาทวีผล 07:48:41 8
44 25025 นายสุกฤษณ์ หอมนาน 07:51:32 8
45 25218 นางสาวศุลีพร ทู่จีน 07:35:35 8
46 27111 นายเศรษฐสรร ทรัพย์สังข์ 07:31:47 8
47 25321 นายเหมันต์ วงศ์วุฒิ 00:00:00 8
48 25133 นางสาววิมลพันธ์ เรืองรุ่ง 00:00:00 10
49 25211 นางสาวพธูทิพย์ รักพ่อ 00:00:00 10
50 26740 นางสาวณัฐธิดา ใบยา 00:00:00 10
51 26741 นางสาวเพ็ญพิชชา แสงเพชร์ 00:00:00 10
52 24981 นายธีรภัทร์ ธิมาไชย 00:00:00 10
53 24951 นายธีรเมธ สุทธศิลป์ 00:00:00 10
54 24937 นายพุธิเมธ กมลสาร 00:00:00 10
55 25002 นางสาวทิพย์รวี ไกลถิ่น 00:00:00 11
56 24989 นายพัชรพล อุกำแพง 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th