ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 24957 นายอานนท์ กลิ่นมณฑา 08:07:57 1
2 25199 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพิน 08:26:03 1
3 25159 นางสาวกชกร สุขสุวรรณ 08:20:22 2
4 25290 นางสาวทิพย์ปภา แวงมั่ง 09:08:56 4
5 25287 นางสาวณัฐชา สันธิ 11:08:00 4
6 25373 นางสาวปาลิตา ภูมี 08:20:20 4
7 25367 นางสาวณัฐนิช การอุดหนุน 08:43:51 4
8 25151 นายปฐพล ธิโนชัย 08:02:01 7
9 25020 นายชินดนัย ปานเจริญ 08:05:59 9
10 26727 นายมนัญชัย แยม่อ 08:05:59 9
11 26738 นางสาวกัลยาณี รู้แข็งแรง 08:29:26 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th