นักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26281 นางสาวฟ้าปรียา เวียงนนท์ 07:57:38 1
2 26279 นางสาวพรนภา แสงจันทร์ 07:55:31 2
3 28255 นางสาวปณิตา บุญเมือง 07:57:38 3
4 26272 นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล 07:56:21 4
5 28262 นางสาวณัชชา ติบปัญโญ 07:50:51 4
6 28278 นายเอกภพ ยอดมณีบรรพต 07:50:23 6
7 26247 นางสาววรรณภา บุญวงค์ 08:06:42 7
8 26371 นางสาวอาทิตยา สุขบัญชาชัย 07:55:02 7
9 26413 นายกิตตินันท์ ค้าคำ 07:50:40 7
10 27015 นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ 07:59:13 7
11 27737 นางสาววริศรา ไกลถิ่น 08:06:39 7
12 26366 นางสาววรกร มะโนศรี 08:11:26 9

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th