ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25637 ด.ญ.รินทร์ลภัส เมืองแก้ว 07:56:51 1
2 25603 ด.ช.ณัฐชัย แซ่ย่าง 07:56:51 1
3 25691 ด.ช.ธีรภัทร จันทะสนธิ์ 07:57:32 3
4 25757 ด.ญ.สุนันฑา สังข์สุข 08:18:38 4
5 25767 ด.ช.ธณัฐเทพ มีปาน 08:03:22 5
6 25812 ด.ช.ธนินโชตน์ วัชรไชยโรจน์ 08:10:25 6
7 25801 ด.ช.กฤษฎาณธี คำแดง 08:10:25 6
8 25457 ด.ช.ศรัณยพงศ์ รักคำ 08:05:49 9
9 25449 นายณัฐนนท์ เหล็กแปง 08:05:49 9
10 25493 นางสาวกัญญาณัฐ พิลันคำ 08:03:19 10
11 25554 ด.ญ.กุลธิดา อิ่นคำ 07:59:52 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th