ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25677 ด.ญ.สิรีธร เสาโปน 00:00:00 2
2 25652 ด.ช.วาทิน ยั่วยวน 00:00:00 2
3 25653 ด.ช.วีรภัทร หลองทุ่ง 00:00:00 2
4 25647 ด.ช.ปุณณพงศ์ ป้องเรือ 00:00:00 2
5 25643 นายชญานนท์ บุรีแก้ว 00:00:00 2
6 25644 นายชยณัฐ ผลประโยชน์ 00:00:00 2
7 25657 นางสาวกิรณา ปัญญาไชยวงศ์ 00:00:00 2
8 25681 ด.ช.กฤตพจน์ ยาวิชัย 00:00:00 3
9 25686 นายณัฐวุฒิ ไปวันเสาร์ 00:00:00 3
10 25693 ด.ช.เนติธร ชื่นแสงเนตร 00:00:00 3
11 25695 นายวีรภัทร พันธ์วิไล 00:00:00 3
12 25698 ด.ช.อานุกุน ซอย 00:00:00 3
13 25700 ด.ญ.ขนิสรณ์ ปุตตะ 00:00:00 3
14 25705 นางสาวญาณิศา ประใจ 00:00:00 3
15 25710 ด.ญ.ปัทมพร ทริรัม 10:30:04 3
16 25715 ด.ญ.วณิสรา ต๊ะวงค์ชัย 00:00:00 3
17 26166 ด.ญ.วิมพ์วิภา มาเยอะ 10:30:14 3
18 25768 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ สุริยะ 00:00:00 5
19 25770 ด.ช.พงศกร ศรีแปลงวงศ์ 08:54:34 5
20 25771 ด.ช.วรเชษฐ์ ปัญญาดี 00:00:00 5
21 25774 ด.ช.ศรัณย์ภัทร สมบูรณ์ 00:00:00 5
22 25761 ด.ช.กิตติภพ ณ น่าน 00:00:00 5
23 25763 ด.ช.ชนนน ปัญญาเหมือง 00:00:00 5
24 25765 นายชัยบัณฑิตฆ์ ขรรค์ชัย 00:00:00 5
25 25832 ด.ญ.พนัชกร ผิดชอบ 00:00:00 6
26 25817 ด.ช.พัทธพล คำศรีแก้ว 00:00:00 6
27 25815 ด.ช.นพเก้า ขันธปรีชา 00:00:00 6
28 25814 ด.ช.ธีรภัทร แก้วบุตร 00:00:00 6
29 25810 ด.ช.ทินภัทร ใจดี 00:00:00 6
30 25806 ด.ช.ณัฐพล ใจติ๊บ 00:00:00 6
31 25804 นายจักรินทร์ ปัชชาแปง 00:00:00 6
32 25880 ด.ญ.สุพรรณี สิ่งของ 00:00:00 7
33 25877 ด.ญ.ภคพร บุญทา 00:00:00 7
34 25878 ด.ญ.ภัทราพร วัฒนาผาติ 00:00:00 7
35 25876 ด.ญ.พิกุล กองกูล 00:00:00 7
36 25875 ด.ญ.ปนัดดา ไม้ฉำฉา 00:00:00 7
37 25874 ด.ญ.ธัญชนก จอมป้อ 00:00:00 7
38 25864 ด.ช.สาโรจน์ ธะนะตุ้ย 00:00:00 7
39 25862 ด.ช.ศุภกร คำชื่น 00:00:00 7
40 25860 ด.ช.รัฐศาสตร์ กล้ากสิกิจ 00:00:00 7
41 25856 ด.ช.บุณยกร ดีนา 00:00:00 7
42 25855 ด.ช.นภัสกร เงินท๊อก 00:00:00 7
43 25854 ด.ช.ธาวิน สุดใจ 00:00:00 7
44 25853 ด.ช.ธนาวุฒิ ศรีเสมอ 00:00:00 7
45 25852 ด.ช.ธนกฤต รู้ยาม 00:00:00 7
46 25850 ด.ช.แทนคุณ ทิพย์อินทร์ 00:00:00 7
47 25848 ด.ช.ณัฐรัตน์ เงินดี 00:00:00 7
48 25847 ด.ช.ณัฐพล พลเอี่ยม 00:00:00 7
49 25845 นายชยานันต์ ใจปราง 00:00:00 7
50 25844 ด.ช.คีตารัตน์ บุญเรศ 00:00:00 7
51 25842 ด.ช.กฤตพณ สุริยะมงคล 00:00:00 7
52 25843 ด.ช.กุลธวัฒน์ แซ่โซ้ง 00:00:00 7
53 25859 ด.ช.รพีพัฒน์ ชีพเป็นสุข 00:00:00 7
54 25871 ด.ญ.ชลิดา ปินนะอินทร์ 00:00:00 7
55 25988 ด.ญ.ศรัญญา ขันแก้ว 00:00:00 7
56 25478 ด.ช.ชูกิจ วงเวียน 00:00:00 10
57 25528 นางสาวปุญญวา รู้ยาม 00:00:00 11
58 25520 ด.ญ.กฤติกาญจน์ จิตใบ 00:00:00 11
59 25530 ด.ญ.พิมพ์นภา แสงแก้ว 00:00:00 11
60 25510 ด.ช.จตุรวิทย์ วงค์เทพ 00:00:00 11
61 25514 ด.ช.ธนัท ไกลถิ่น 00:00:00 11
62 25546 นายแดนเนียล กริมซอว์ 00:00:00 12
63 25548 ด.ช.ธนภัทร วงค์เวียน 00:00:00 12
64 25549 ด.ช.พสธร ใจแปง 00:00:00 12
65 25550 ด.ช.ภูริวัฒน์ เขื่อนเชียงสา 00:00:00 12
66 25551 ด.ช.สหโชคอนันต์ จันธิมา 00:00:00 12
67 25568 นางสาววรัทยา แก้วสำโรง 00:00:00 12
68 25558 ด.ญ.ณัฏฐ์ศศิ คำมา 00:00:00 12
69 25555 ด.ญ.กุลลดา แสนสาร 00:00:00 12
70 25542 ด.ช.คชากร วัดรอบ 00:00:00 12
71 25557 นางสาวณัฏฐ์นารี หอมนาน 00:00:00 12
72 25564 นางสาวพิธพร พึ่งเขื่อนขันธ์ 00:00:00 12
73 25565 ด.ญ.ฐิตาพร ทองมาลา 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th