ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 รายนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน :  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ลำดับที่
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
เวลา
ห้อง
1
22755
เด็กชายศาสวัฒน์ ช่างเหลา
4
2
22849
เด็กหญิงปิยฉัตร ทำของดี
6
3
22830
เด็กชายพงศกร ชาติวงษ์
6
4
22180
นางสาวจริยา มนาคม 08:03:43
6
5
22847
เด็กหญิงนิภาพร สารน้อย 08:20:39
6
6
22894
เด็กหญิงประภัสสร พรมมา
7
7
22905
เด็กชายฐานพัฒน์ สายใจ
8
8
22935
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมมา
8
9
22906
เด็กชายฐิรพงศ์ รักษาภักดี 08:02:04
8
ปิดหน้าต่างนี้

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by นายโยธิน ศิริเอ้ย
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th