ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25623 ด.ญ.ณัฐนิชา เพียรประสม 00:00:00 1
2 25624 ด.ญ.ทิพปภา สุริยะมงคล 00:00:00 1
3 25607 ด.ช.ปรเมศวร์ คำดวงดี 00:00:00 1
4 25605 นายณิชากร การเขี่ย 00:00:00 1
5 25618 นางสาวเขมิกา หลานพรม 00:00:00 1
6 25608 ด.ช.ปุณยวีร์ สมฤทธิ์ 00:00:00 1
7 25609 นายพรหมเทพ ขัติยศ 00:00:00 1
8 26156 ด.ญ.ญาณิศา เพ็ชรรัตน์ 00:00:00 1
9 25754 ด.ญ.ภัทราพร ปงใจ 00:00:00 4
10 25724 นายธนกร อูปแก้ว 00:00:00 4
11 25726 ด.ช.ธนวัฒน์ กันแก้ว 00:00:00 4
12 25735 ด.ช.วีรเทพ ประพันธ์ 00:00:00 4
13 25736 ด.ช.สุทธิชัย อิ่นคำ 00:00:00 4
14 26815 ด.ญ.ชมพูนุช แก้วตา 00:00:00 4
15 25779 ด.ช.อนันต์สิทธิ์ ตรีสอน 00:00:00 5
16 25788 ด.ญ.ทิพย์ผกา ปันมะโน 08:53:27 5
17 25772 ด.ช.วรธน วงศ์เวียน 00:00:00 5
18 25777 ด.ช.สรยุทธ ใจโน 00:00:00 5
19 25764 ด.ช.ชยวัตร นาราศักดิ์ 00:00:00 5
20 26169 ด.ญ.เกศราภรณ์ ทึ้งโคต 00:00:00 5
21 25818 ด.ช.พีรวิชญ์ ช่างปัด 00:00:00 6
22 25846 ด.ช.ฐากร เมืองอินทร์ 00:00:00 7
23 25915 นางสาวนิลาวัลย์ ปัญญาวงศ์ 00:00:00 8
24 25914 ด.ญ.นันท์จิตรา ท้าวแพทย์ 00:00:00 8
25 25902 ด.ช.สิทธิพัฒน์ นำแปง 00:00:00 8
26 25900 ด.ช.วิทยา คุณประสาท 00:00:00 8
27 25898 ด.ช.ภาณุวิชญ์ จักรถ 00:00:00 8
28 25897 ด.ช.ภาณุวัฒน์ มะธุรส 00:00:00 8
29 25896 ด.ช.ภัทรพงศ์ หน่อหล้า 00:00:00 8
30 25895 ด.ช.พุฒิพงศ์ พรรณดา 00:00:00 8
31 25894 ด.ช.พัทธดนย์ ฟองจินา 00:00:00 8
32 25889 ด.ช.ธนากร ร่มพนาธรรม 00:00:00 8
33 25890 ด.ช.ธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ 00:00:00 8
34 25887 ด.ช.ณัฐชนนท์ ต๊ะนาม 00:00:00 8
35 25885 ด.ช.ชนม์ภักดิ์ ไกลถิ่น 00:00:00 8
36 25881 ด.ช.กมัยธร จิตมะโนวรรณ์ 00:00:00 8
37 25903 ด.ช.ปภังกร เจนใจ 00:00:00 8
38 25904 นายอดิศร คำสุจริต 00:00:00 8
39 25905 ด.ช.อดิศักดิ์ ดินดิบ 00:00:00 8
40 25913 ด.ญ.ณัฐชา มูลชัย 00:00:00 8
41 25456 ด.ช.รังสิมันต์ การะเกต 00:00:00 9
42 25479 นายณรงค์พล จันทร์ทูรย์ 08:29:28 10
43 25525 นางสาวธัญชนก แซ่ซิ้ม 08:49:42 11
44 25524 นางสาวชนันธร สีใส 00:00:00 11
45 25519 นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ 00:00:00 11
46 25536 ด.ญ.สุภัสสร บุตรพรหม 00:00:00 11
47 25539 นางสาวอาทิตยา นันไชยกัน 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th