ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : มาสาย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 25682 นายกีรติ ผัดเหวิ้น 08:00:17 3
2 25688 ด.ช.ธนภัทร นิกรรัมย์ 08:42:11 3
3 25692 นายนฤสรณ์ แก้วนิล 08:19:17 3
4 25707 ด.ญ.นฤภรณ์ วงค์ศรีธิ 08:42:12 3
5 25708 ด.ญ.นาราภัทร ทองสุข 08:03:21 3
6 25713 ด.ญ.ภิรัญญา รู้กอง 08:42:12 3
7 25766 ด.ช.ณัฏฐกิตต์ ศรีอำคา 08:01:33 5
8 25838 ด.ญ.อนินทิตา สุภาเรือง 09:08:34 6
9 25820 ด.ช.ภูรีวัฒณ์ เครือสาร 09:08:34 6
10 25811 ด.ช.ธนพลธ์ บุญแจ้ง 09:08:34 6
11 25807 ด.ช.ณัฐรัฐ ทริรัม 08:54:49 6
12 25858 ด.ช.ภัทรพล กุลไพศาล 08:00:19 7

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th