ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26216 ด.ช.ปภพ สิงหรัตน์ 08:03:08 2
2 26315 ด.ญ.ฐิตินันท์ จงจิตร 07:56:08 4
3 26335 ด.ช.ชัยทัต แก้วกาวี 08:14:03 5
4 26333 ด.ช.จิณณวัตร สุบิน 08:14:03 5
5 26443 ด.ญ.ณัฏฐธิดา สุดทะ 08:02:37 7
6 26059 ด.ญ.ธาวินันต์ หลวงคา 08:03:29 10
7 26039 ด.ช.ธีรภัทร มูลดวง 08:03:29 10
8 26037 ด.ช.จิรวัศ บุญวงค์ 08:03:29 10
9 26090 ด.ญ.กานฒ์เกล้า บุญประเสริฐ 08:15:58 11
10 26102 ด.ญ.เปรมกานดา ค้าแก้ว 08:15:58 11
11 26116 ด.ช.ยศรัณย์ อินต๊ะยศ 07:54:33 12
12 26123 ด.ญ.ณัฐกฤตา วัชรภัทรกูล 07:54:33 12
13 26132 ด.ญ.พิชามญชุ์ ถุงปัญญา 07:54:33 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th