ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26228 ด.ญ.ชลธิชา ฟังเร็ว 00:00:00 2
2 26226 ด.ญ.กฤติยา ณ เมืองนิล 00:00:00 2
3 26222 ด.ช.ศิรวุฒิ คิดดี 00:00:00 2
4 26220 ด.ช.ภัทรนันท์ วงเวียน 00:00:00 2
5 26214 ด.ช.ธนพัฒน์ แสนธนะ 00:00:00 2
6 26213 ด.ช.ชัชชัย ลุงอ่อง 00:00:00 2
7 26287 ด.ญ.ศศิกาญจน์ วิชัยสา 00:00:00 3
8 26280 ด.ญ.พัชราภรณ์ จุฬารี 00:00:00 3
9 26274 ด.ญ.ณัฐวดี พันธุ์มาตร์ 00:00:00 3
10 26262 ด.ช.ปฐวี บุญปัญญาโรจน์ 00:00:00 3
11 26260 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีลา 00:00:00 3
12 26257 ด.ช.ณตฤณ อมตชีวานนท์ 00:00:00 3
13 26253 ด.ช.กลการ กันอินทร์ 00:00:00 3
14 26298 ด.ช.นริศวร์ วิจิตร 00:00:00 4
15 26409 ด.ญ.สุธิมนต์ กองสอน 00:00:00 6
16 26390 ด.ช.ศุภณัฐ สุริยจันทร์ 00:00:00 6
17 26387 ด.ช.ภาสกร ยาวิชัยพรรณ 00:00:00 6
18 26673 ด.ช.กฤษณะ สาลีพันธ์ 00:00:00 8
19 26485 ด.ญ.ปิ่นมณี สีใส 00:00:00 8
20 26478 ด.ญ.กัญญาณัฐ ภักดีวงษ์ 00:00:00 8
21 26475 ด.ช.อัศวิน สือแปง 00:00:00 8
22 26472 ด.ช.สุริยณ อ่อนศรีทอง 00:00:00 8
23 26009 ด.ช.อจลวิชญ์ แสงคำมา 00:00:00 9
24 26069 ด.ญ.มนัสนันท์ อาประหุน 00:00:00 10
25 26044 ด.ช.ภูปกรณ์ อิ่นคำ 00:00:00 10
26 26036 ด.ช.คณิน ใจคำ 00:00:00 10
27 26126 ด.ญ.นภสร ชัยวุฒิ 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th