ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26206 ด.ญ.รัศมีวรรณ จันวิลัย 00:00:00 1
2 27015 ด.ญ.สัณห์สิรี เวียนรอบ 00:00:00 2
3 26246 ด.ญ.ลิปิการ์ ภูชมศรี 00:00:00 2
4 26245 ด.ญ.มณีรินทร์ รัตนนิรมล 00:00:00 2
5 26243 ด.ญ.พิชญา สมโน 00:00:00 2
6 26239 ด.ญ.ปาริชาติ ดวงหาคลัง 00:00:00 2
7 26229 ด.ญ.ญาณภา การินทา 00:00:00 2
8 26212 ด.ช.กฤษฎานที แก้วมหานิล 00:00:00 2
9 26329 ด.ญ.สิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ 00:00:00 4
10 26308 ด.ช.ศิริวรพงศ์ จักรดี 00:00:00 4
11 26295 ด.ช.ณัฐภูมิ ภูมินนท์ 00:00:00 4
12 26585 ด.ญ.ธิดารัตน์ มุ่งงาม 00:00:00 4
13 26368 ด.ญ.ศุภักษร ดวงแก้ว 00:00:00 5
14 26363 ด.ญ.รัญชิดา เจริญรัมย์ 00:00:00 5
15 26355 ด.ญ.จิรภิญญา ใจคำแปง 00:00:00 5
16 26356 ด.ญ.จิรัชญา ใจพลแสน 00:00:00 5
17 26344 ด.ช.นนทพัทธ์ ตะถา 00:00:00 5
18 26343 ด.ช.ธาดากร สายจันทร์ 00:00:00 5
19 26342 ด.ช.ธนวุฒิ ผัดกันตุ้ย 00:00:00 5
20 26336 ด.ช.เชาวลิต คำปั๋น 00:00:00 5
21 26584 ด.ช.ปฏิภาณ กองหล้า 00:00:00 5
22 26693 ด.ช.ชฎายุ สอนโก่ย 00:00:00 5
23 27148 ด.ช.ปรัชญา รักนา 00:00:00 6
24 26448 ด.ญ.ยี ลิง ตัน 00:00:00 7
25 26437 ด.ญ.กวินตรา เตรียมคำ 00:00:00 7
26 26432 ด.ช.อติชาติ อุรัญ 00:00:00 7
27 26430 ด.ช.ศุภกรณ์ จันทร์ทิพย์ 00:00:00 7
28 26429 ด.ช.รัฐศาสตร์ เเก้วบุญเถิง 00:00:00 7
29 26427 ด.ช.ภูกวิน ธรรมศิริ 00:00:00 7
30 26422 ด.ช.นนทนันท์ หม่อมศรี 00:00:00 7
31 26420 ด.ช.ธนวัฒน์ แก้วปันมา 00:00:00 7
32 26421 ด.ช.ธีรเมธ ธิโนชัย 00:00:00 7
33 26483 ด.ญ.ตรีทิพยนิภา พิมพา 00:00:00 8
34 26476 ด.ญ.กัญญารัตน์ ปันจันทร์ 00:00:00 8
35 26470 ด.ช.สิทธิชัย สารโน 00:00:00 8
36 26461 ด.ช.ดรัสวัต ศักดิ์สม 00:00:00 8
37 26005 ด.ช.วรณัฐ ศรีสวัสดิ์ 00:00:00 9
38 26004 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ปันวัง 00:00:00 9
39 26043 ด.ช.ภูธนิก เรือนสิทธิ์ 00:00:00 10
40 26081 ด.ช.ปุณมนัส กติยา 00:00:00 11
41 26080 ด.ช.นิธิพล สุริยะ 00:00:00 11
42 26078 ด.ช.ธีรโชติ จี้ใหญ่ 00:00:00 11
43 26073 ด.ช.ก๊อก เผง แบ 00:00:00 11
44 26094 ด.ญ.ณัฐพร ดีหลาย 00:00:00 11
45 26097 ด.ญ.ธัญวารัตน์ คุณาเทพ 00:00:00 11
46 26101 ด.ญ.ปาณกวิน แก้วเทพ 00:00:00 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th