ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26762 ด.ญ.ชาลิสา สุวรรณรังษี 08:13:31 1
2 26793 ด.ช.พีรพัฒน์ เยหวาน 09:02:57 2
3 26851 ด.ญ.ณัฐณิชา พะมณี 08:01:59 3
4 26897 ด.ญ.พลอยทับทิม สว่างกรรณ์ 10:03:21 4
5 26893 ด.ญ.ธีรดา ชาติไทย 10:03:21 4
6 27010 ด.ช.วีรวัฒน์ ปุดราช 08:04:02 7
7 27038 ด.ช.ณัฐภัทร รู้แข็งแรง 08:13:04 8
8 27046 ด.ช.พีรวัส วงศ์วุฒิ 08:13:04 8
9 27061 ด.ญ.ฐิติชญา ซาวคำเขต 08:13:04 8
10 27064 ด.ญ.ธวัลรัตน์ นันใจ 08:13:04 8
11 26655 ด.ญ.ภัสวัล เกษโพธิ์แก้ว 08:07:02 11
12 26672 ด.ช.ศุภกิตติ์ ยวงจา 08:07:02 11

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th