ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ลากิจ/ลาป่วย ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26858 ด.ญ.ภวรัญชน์ อุปรีย์ 00:00:00 3
2 26837 ด.ช.พีรวิชญ์ คะนนท์ 00:00:00 3
3 26836 ด.ช.พรมโชติ กรวยนอก 00:00:00 3
4 26832 ด.ช.ธีรภัทร์ คำพลงาม 00:00:00 3
5 26830 ด.ช.ณัฐพล ผลประการ 00:00:00 3
6 26977 ด.ญ.ธนัชพร ปงลังกา 00:00:00 6
7 26973 ด.ช.อรรถพล แพงจ่อย 00:00:00 6
8 26962 ด.ช.พัทธนันท์ ภิวงศ์ 00:00:00 6
9 26959 ด.ช.บูรพา คำอุปละ 00:00:00 6
10 26957 ด.ช.นพนัย ไชยตัน 00:00:00 6
11 27032 ด.ช.ชัยกฤต พรหมกัลป์ 00:00:00 8
12 26597 ด.ช.พีรพัฒน์ แก้วกอง 00:00:00 9
13 26713 ด.ญ.กัญญ์วรา ยอดโนชัย 00:00:00 12
14 26716 ด.ญ.นุสรา ทรงสวัสดิ์วงศ์ 00:00:00 12
15 26720 ด.ญ.ภทรมน มูลชนะ 00:00:00 12
16 26724 ด.ญ.สิริลภัส พรมโสภา 00:00:00 12
17 26698 ด.ช.แจซเปอร์ สิทธิเดช เจ็นกิ้น 00:00:00 12
18 26701 ด.ช.ณชัย ภูพลผัน 00:00:00 12
19 26708 ด.ช.นิธิศ แก้วกัน 00:00:00 12

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th