ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสถานะการมาเรียน : ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ที่รหัสชื่อ-นามสกุลเวลาห้อง
1 26779 ด.ญ.เพียงวดี สุอำ 00:00:00 1
2 26771 ด.ญ.นิศารัตน์ กันธิยะ 00:00:00 1
3 26769 ด.ญ.ณิชชยา สุริยสาร 00:00:00 1
4 26767 ด.ญ.ณัฐธิดา จันทร์ทอง 00:00:00 1
5 26748 ด.ช.พงศกร ชินายศ 00:00:00 1
6 26823 ด.ญ.หทัยภัทร กุมาระ 00:00:00 2
7 26792 ด.ช.นันทวัฒน์ ตาลำ 00:00:00 2
8 26901 ด.ญ.วรัมพร น้อยขวัญ 00:00:00 4
9 26895 ด.ญ.นารีรัตน์ คำภิระปาวงค์ 00:00:00 4
10 26893 ด.ญ.ธีรดา ชาติไทย 00:00:00 4
11 26888 ด.ญ.ดาฟเน่ส์ แฟร์ต 00:00:00 4
12 26879 ด.ช.ศุภกร คำซองเมือง 00:00:00 4
13 26876 ด.ช.นนทกร ปันนิตมัย 00:00:00 4
14 26875 ด.ช.ธีรภัทร วงศ์นภาไพศาล 00:00:00 4
15 26874 ด.ช.ธนภัทร ชูเชย 00:00:00 4
16 26872 ด.ช.ชัยวัฒน์ คิดดี 00:00:00 4
17 26869 ด.ช.กิตติภพ ภู่สวัสดิ์ 00:00:00 4
18 26867 ด.ช.กิตติกร สุธรรมแปง 00:00:00 4
19 26948 นายเหมือนฝัน ธิวงศ์ 00:00:00 5
20 26911 ด.ช.ธีรกานต์ พิณโสดา 00:00:00 5
21 26985 ด.ญ.ฟ้าใส บัวระภา 07:52:11 6
22 26981 ด.ญ.ปพิชญา กาละวงค์ 07:52:10 6
23 26979 ด.ญ.ธิดารัตน์ สอนนันฐี 07:52:07 6
24 26975 ด.ญ.จิรัศยา การถาง 00:00:00 6
25 27022 ด.ญ.ปาณิสรา มิมาละ 00:00:00 7
26 27018 ด.ญ.ญาณัชชญา ธิดาเรือง 00:00:00 7
27 27011 ด.ช.ศิรวิทย์ ศรีอำคา 00:00:00 7
28 27009 ด.ช.วีรภาพ คิดชนะ 00:00:00 7
29 27007 ด.ช.วชิรวิท ฟองฝน 00:00:00 7
30 27000 ด.ช.ธนธรณ์ ทับนาค 00:00:00 7
31 26997 ด.ช.ณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋ 00:00:00 7
32 26996 ด.ช.ณัฐกานต์ สะตะ 00:00:00 7
33 26995 ด.ช.ชุติเดช หัวนา 00:00:00 7
34 26994 ด.ช.ชนานันท์ ศัตรูพ่าย 00:00:00 7
35 26993 ด.ช.จารุกิตติ์ ศรีเดช 00:00:00 7
36 27036 ด.ช.ญาณวุฒิ ประสพสงค์ 00:00:00 8
37 27035 ด.ช.ชินวัตร ไชยสพ 00:00:00 8
38 27031 ด.ช.กิตติธัช แตงอ่อน 00:00:00 8
39 27047 ด.ช.ภานุวัฒน์ จิตสงคราม 00:00:00 8
40 27053 ด.ช.ศรวิษฐ์ มนาคม 00:00:00 8
41 27054 ด.ช.อนุวัต ปันจุติ 00:00:00 8
42 27058 ด.ญ.กุลจิรา ทิพย์พระวงค์ 00:00:00 8
43 27063 ด.ญ.ณิชาพัชร์ เมืองขุนทด 00:00:00 8
44 27044 ด.ช.พัสกร ชินายศ 00:00:00 8
45 27045 ด.ช.พีรพัฒน์ พันสระคู 00:00:00 8
46 26660 ด.ญ.ศศิพิมล กาบแก้ว 00:00:00 10
47 26638 ด.ช.พลกฤต เงินปุ่นนาค 00:00:00 10
48 26648 ด.ญ.นภาพร สูตรไชย 00:00:00 10
49 26649 ด.ญ.นันทัชพร ธนะด้วง 00:00:00 10
50 26650 ด.ญ.ปาลิดา อินปั๋น 00:00:00 10

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakrantwk@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th