- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐภัทร พงษ์ปัน M. 6/5

- ผู้ให้คะแนน : วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 08-10-2017 17:15:53  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน (ทำความสะอาดห้อง จัดห้องประชุม เตรียมเบรค ล้างแก้วน้ำ)
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐภัทร พงษ์ปัน M. 6/5

นายวชิระ สิทธิกรณ์ M. 6/5

นายพนธกร ช่างปัด M. 6/5

นายจิรวัฒน์ สุทธิ  M. 6/5

นายกิตติพัฒน์ มุขภักดี M. 6/5

นายวุฒิชัย ใจโน M. 6/5

นายกรวิชญ์ แก้วสนั่น M. 6/5

- ผู้ให้คะแนน : วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 04-10-2017 22:43:39  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    จัดเอกสารบันทึกพฤติกรรมนักเรียนและโฮมรูมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐภัทร พงษ์ปัน M. 6/5

นายวชิระ สิทธิกรณ์ M. 6/5

นายจิรวัฒน์ สุทธิ  M. 6/5

นายกิตติพัฒน์ มุขภักดี M. 6/5

นายวุฒิชัย ใจโน M. 6/5

นายกรวิชญ์ แก้วสนั่น M. 6/5

- ผู้ให้คะแนน : วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 04-10-2017 22:36:48  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายวัชรพล ติ๊บแก้ว M. 6/3

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-09-2017 16:31:44  
ปิดหน้าต่างนี้