แจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย

วิธีการและขั้นตอน

1. ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสกกรอกข้อมูลในระบบตามรายละเอียด รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องเรียนควรรู้ เพื่อใช้ในการร้องเรียนโดยระบุรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น ชื่อ - สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. กดปุ่ม ยื่นข้อร้องเรียน เพื่อส่งเรื่องร้องเรียน
3. โรงเรียนเทิงวิทยาคม จะตอบจะตอบกลับเรื่องร้องเรียนของท่านทางอีเมลล์ ที่ท่านแจ้งไว้

ข้อแนะนำ

1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เคารพสิทธิของผู้อื่น รวมถึงในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย และต้องเป็นข้อความที่ไม่กระทบถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. กรุณาตรวจสอบข้อความก่อนทำการส่งข้อร้องเรียนทุกครั้ง
3. เจ้าหน้าที่งานรับข้อร้องเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดหัวข้อร้องเรียนใด โดยเหตุผลตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
** โรงเรียนเทิงวิทยาคม จะถือว่าข้อมูลของท่านเป็นความลับและจะให้ความคุ้มครองกับผู้แจ้งเบาะแสตามกฏหมาย
ข้อมูล ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแส
ประเภทการร้องเรียน ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูล ผู้ถูกร้องเรียน
ชื่อ - นามสกุล
รายละเอียด การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

รหัสข้อร้องเรียน

681558

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708


พัฒนาโปรแกรมโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ออกแบบระบบโดย ครูวรรณี ถาหล้า

08-2778-4194