แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 9 กิจกรรม เรียนรู้อ่านเขียน

ครูที่ปรึกษา : ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
15
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
28164
ด.ช.กิตตินันท์ อินสาม 1/7
2
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
2
28166
ด.ช.ญาณวรุตม์ เมืองอินทร์ 1/7
4
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
3
28167
ด.ช.ญาณวิทย์ ทำสอาด 1/7
5
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
4
28169
ด.ช.ธนวัฒน์ ไชยชมภู 1/7
7
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
5
28176
ด.ช.นันทิพัฒน์ วิสัย 1/7
14
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
6
28177
ด.ช.นิธินันท์ ทะลา 1/7
15
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
7
28179
ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ ทาทะวงศ์ 1/7
17
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
8
28181
ด.ช.ภูวนัย ช่างเขียน 1/7
19
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
9
28185
ด.ช.ศิรสิทธิ์ เผ่าเต็ม 1/7
23
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
10
28186
ด.ช.ศิลานนท์ มณีวรรณ 1/7
24
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
11
28191
ด.ญ.ชุติกาญจน์ แซ่ย่าง 1/7
29
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
12
28193
ด.ญ.ณิชานันท์ เสาโปน 1/7
31
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
13
28196
ด.ญ.นันท์นภัส ตาคำ 1/7
34
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
14
28200
ด.ญ.พิรดาภร วงศ์แก้ว 1/7
38
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?
15
28201
ด.ญ.ภีรณีย์ พรมมา 1/7
39
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38.89 ?