แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 86 กิจกรรม สังคมน่ารู้

ครูที่ปรึกษา : นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
20
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชั้น
เลขที่ วันที่/ครั้งที่ รวม ร้อยละ ประเมินผล
ผ : ผ่าน
มผ : ไม่ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
27924
ด.ช.ชนาธิป ผิวคำ 1/1
2
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
2
27925
ด.ช.ชัยรักษ์ สุขสำราญ 1/1
3
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
3
27926
ด.ช.เตชธรรม โยธา 1/1
4
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
4
27931
ด.ช.ปกรณ์ การเก็บ 1/1
9
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
5
27933
ด.ช.ภัทรชัย สุขสำราญ 1/1
11
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
6
27935
ด.ช.วรวัชร์ สมแก้ว 1/1
13
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
7
27937
ด.ญ.กรกนก สีหมนตรี 1/1
15
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
8
27938
ด.ญ.กัญญาณัฐ ถานะตาล 1/1
16
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
9
27939
ด.ญ.กานต์ธีรา แสงแก้ว 1/1
17
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
10
27944
ด.ญ.ณภัทรลดา สุขเกษม 1/1
22
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
11
27946
ด.ญ.ณัฐณิชา เกวียนเพียร 1/1
24
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
12
27947
ด.ญ.ดาวิกา ปัญญาอุด 1/1
25
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
13
27948
ด.ญ.ธัญทิพ ปริกเพชร 1/1
26
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
14
27949
ด.ญ.ธัญทิพย์ จันทร์ทูรย์ 1/1
27
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
15
27951
ด.ญ.นลินนิภา วงศ์ใหญ่ 1/1
29
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
16
27952
ด.ญ.บุษกร ภูมิเลิศ 1/1
30
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
17
27953
ด.ญ.ปุญญิศา ไชยชมภู 1/1
31
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
18
27961
ด.ญ.สาริษา รักเรือน 1/1
39
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
19
27962
ด.ญ.อัฐภิญญา รู้กายา 1/1
40
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?
20
28020
ด.ญ.กัญญาพัชร ถานะตาล 1/3
18
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 44.44 ?